29/10/12

Vila Universitària, compromesa amb el medi ambient




Vila Universitària ha estat pionera en l’àmbit públic universitari de l’estat espanyol en la implantació de sistemes de qualitat: l’obtenció de la ISO 9002 el 1998 i la implementació del sistema de gestió europeu de qualitat EFQM l’any 2000 en són el resultat. Fruit d’aquesta política i amb la convicció de voler ajudar a salvaguardar el medi ambient i a fomentar una cultura de respecte, tenint sempre com a objectiu oferir als residents les màximes garanties de qualitat en els serveis, Vila Universitària va aconseguir la certificació ISO 14001 en gestió del medi ambient.

Vila Universitària: compromesa amb la sostenibilitat del campus, i per extensió, amb la del territori que l’envolta.

Punts d’atenció mediambiental:

• ANÀLISI. Es mesuraran i analitzaran, acurada i periòdicament, tots aquells aspectes que, com a resultat de l’activitat de Vila Universitària, incideixen de manera negativa en el medi ambient, tot corregint, si escau, les polítiques de gestió que hi estiguin relacionades, amb la finalitat de minimitzar el seu impacte ambiental.
- L’estat de les aigües residuals produïdes per l’activitat humana i de les provocades per l’abocament de residus com a conseqüència de l’activitat comercial i de serveis en l’àmbit de Vila Universitària.
- La gestió dels residus de rebuig produïts per l’activitat residencial.
- La gestió dels residus d’envasos i de materials produïts per l’acció dels equips de manteniment i de neteja.

• OBJECTIUS. Una vegada classificat i mesurat el possible risc ambiental, Vila Universitària es compromet a dur a terme totes aquelles accions que puguin millorar-ne la gestió i, per tant, reduir-ne l’impacte ambiental. Amb aquesta finalitat, Vila Universitària estableix objectius anuals reals, assolibles i mesurables, específicament adreçats a la millora de la gestió de residus i a la prevenció de la contaminació ambiental. Per a cadascun d’ells s’estableix un termini d’execució i s’obtenen els mitjans necessaris per a la seva consecució. L’establiment d’objectius anirà a càrrec del comitè de qualitat de Vila Universitària, amb una periodicitat anual, arran de l’anàlisi de les dades i registres de l’any anterior.

• LEGISLACIÓ. Vila Universitària adquireix el compromís explícit de complir amb la legislació i reglamentació vigent en medi ambient que li sigui d’aplicació, i per tal d’assolir-ho seguirà el procediment DIR.0.P.01, en el qual s’identifiquen les noves disposicions legals. Vila Universitària també compleix altres directrius internes, de la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona (a través de la seva Oficina de Medi Ambient) i de la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona.

• CERTIFICACIONS. Tota la documentació derivada de l’obtenció de la certificació segons la norma ISO 14001, -procediments, instruccions i registres-, està a l’abast dels membres de l’equip humà fix de Vila Universitària, de la mateixa manera com s’ha procedit amb la norma ISO 9001. Aquesta documentació és d’utilitat per optimitzar la gestió dels residus i dels contaminants resultants de l’activitat de Vila i que tenen un impacte negatiu en el medi ambient.

• COL·LABORACIÓ DELS RESIDENTS. La vida quotidiana residencial és la generadora de la major part de contaminants, raó per la qual la implementació del model de gestió ISO 14001 requereix de la col·laboració dels vilatans, que han d’estar permanentment informats de totes les accions que es fan a Vila Universitària per millorar la gestió de residus, dels objectius a assolir i dels resultats obtinguts per aquestes accions. A més, aquesta tasca informativa entronca amb un dels punts essencials de la missió de Vila, que és fer una aportació al desenvolupament formatiu dels residents. Els canals de comunicació emprats, que han de servir tant per informar i conscienciar als vilatans sobre les actuacions mediambientals com per implicar-los en la gestió diària, són els habituals: pàgina web, butlletins electrònics, accions específiques engegades pel Club de Residents, formació pels delegats de bloc i tramesa de notícies específiques a través de la bústia de correu.

• ACTIVITAT COMERCIAL I DE SERVEIS. Les empreses subcontractades per Vila Universitària per fer tasques diàries de neteja, manteniment i d’altres, són partícips de la política ambiental que aquesta consideri oportú implantar, condició indispensable per la seva operativa. Es garantirà el seu seguiment a través dels concursos públics i contractes d’adjudicació de serveis, així com d’instruccions operatives posteriors.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada